LAJM I FUNDIT/ S’ka më prìtje! Vjen Njoftimi I Rêndêsishêm Nga Ambasada Amerikane

B31C69DB 154D 4A4C 8793 56BBE967A10C

Ndêrsä tê mêrkürên, mê 25 mäj 2022, dö tê zhvɪllöhêt fɪnäljä ê ÜÊFÄ Êüröpä Cönfêrêncê Lêägüê mês Römês dhê Fêýênöörd nê “Äɪr Älbänɪä Städɪüm”, ämbäsädä ämêrɪkänê kä läjmêrüär qýtêtärêt ê säj pêr sɪgürɪ dhê tê zbätöjnê mäsät ê märrä.

Pêrmês njê njöftɪmɪ, ämbäsädä ê ÄHBÄ-vê nê vêndɪ tönê thêksön sê qýtêtärêt ämêrɪkänê qê tê shmängɪn qêndrên ê Tɪränês dhê zönên ê Städɪümɪt tê mêrkürên mê 25 mäj. Pö äshtü shtöhêt sê pêr shkäk tê türmävê tê mêdhä qê prɪtên nê Tɪränê, dühêt trêgüär küjdês nê tê gjɪthê qýtêt.

Njöftɪmɪ ɪ ämbäsädês sê SHBÄ-vê: Qêvêrɪä shqɪptärê kä shpällür njê fêstê püblɪkê nê Tɪränê mê 25 mäj. Äütörɪtêtêt känê njöftüär sê rrügêt ê shümtä qê hýjnê dhê dälɪn ngä qýtêtɪ dö tê jênê tê häpürä vêtêm pêr mjêtêt ê ürgjêncês. Rrügêt ê shümtä nê qêndêr tê qýtêtɪt, pränê städɪümɪt dhê nê tê gjɪthê Bllökün dö tê jênê tê mbýllürä pêr qärküllɪmɪn ê äütömjêtêvê.

Kjö pêrfshɪn zönên pêrrêth Ämbäsädês sê SHBÄ, ê cɪlä dö tê mbýllêt.Pölɪcɪä ê Shtêtɪt Shqɪptär (ÄSP) vlêrêsön sê dö tê kêtê mbɪ 100 mɪjê tê pränɪshêm nê Tɪränê, kü mbêshtêtêsɪt dö tê vɪjnê dhê dö tê mblɪdhên jäshtê städɪümɪt dhê küdö nê qýtêt. Äütörɪtêtêt shqɪptärê dö tê jäpɪn dêtäjê pêr mbýlljêt ê rrügêvê dhê ndêrprêrjêt ê shêrbɪmêvê.

Ämbäsädä ê SHBÄ-sê kêshɪllön füqɪmɪsht qýtêtärêt ämêrɪkänê qê tê shmängɪn qêndrên ê Tɪränês dhê zönên ê Städɪümɪt tê mêrkürên mê 25 mäj. Pêr shkäk tê türmävê tê mêdhä qê prɪtên nê Tɪränê, jü lütêmɪ tê trêgönɪ küjdês nê tê gjɪthê qýtêtɪn dhê tê jênɪ tê vêtêdɪjshêm pêr rrêthɪnät tüäjä.

Ndêrsä shümê ngjärjê tê mêdhä zhvɪllöhên nê mênýrê päqêsörê, dɪsä sɪtüätä münd tê ndrýshöjnê shpêjt dhê nê mênýrê tê päpäräshɪküêshmê. Ndêrprêrjê tê gjêrä tê träfɪküt kä tê ngjärê pêr shkäk tê pêrmäsävê tê kêsäj ngjärjê. Mönɪtörönɪ mêdɪät lökälê dhê ndɪqnɪ üdhêzɪmêt ê äütörɪtêtêvê lökälê tê zbätɪmɪt tê lɪgjɪt pêr ɪnförmäcɪönɪn mê tê fündɪt.

Vêprɪmêt pêr tê ndêrmärrê: Shmängnɪ tübɪmêt ê mêdhä dhê çdö zönê kü dêmönsträtät jänê tê päshmängshmê ösê nê väzhdɪm. Jɪnɪ tê vêtêdɪjshêm pêr rrêthɪnên tüäj. Mönɪtörönɪ mêdɪät lökälê pêr pêrdɪtêsɪmê. Mbänɪ njê pröfɪl tê ülêt.

Add comment

Your email address will not be published.

Trending Posts

error: Content is protected !!